Да Дао Етикеция

1. В Да Дао практикуващите спазват само Йерархията, Правилата и Етикецията на Да Дао. Всички други права, задължения и норми са невалидни.

2. В Да Дао практикуващите пребивават в пълна хармония помежду си. Личните и служебни отношения са етични и чисти. По време на тренировка е недопустимо пренасяне на отношения извън тренировъчната зала: обръщения с прякори и др.

3. В Да Дао всички са равни, независимо от пол, възраст, образование, вероизповедание, малцинствена принадлежност и физически дадености. Практикуващите се различават по работата, която са положили върху себе си, и приноса си към системата.

4. Да Дао боецът поддържа идеята за Да Дао непрекъснато в съзнанието си. Той се учи от всичко и всички, но най-вече от учителя си.  В Да Дао има ясно установени отношения между ученик и учител, границите на които не трябва да се прекрачват. Това би довело до загуба на взаимното доверие и уважение между тях.

5. Техническата степен на колана е особено отличие за постигнато ниво в подготовката на практикуващия. Притежаването на степен е отговорност, която чрез поведението постоянно се защитава.

6. Практикуващият Да Дао се отнася с внимание и уважение към инструктора си и по-старшите. В Да Дао висшестоящите не подтискат нисшестоящите, а ги респектират чрез работата над себе си, отнасяйки се безкомпромисно към своята практика.

7. Заповедите, препоръките или забележките, направени от старшите или инструкторите, се изпълняват точно и стриктно. Това е естествен резултат от взаимното доверие между учител и ученик. Практикуващите Да Дао трябва да се съветват с инструктора си за провеждане на допълнителни или извънредни тренировки.

8. Предизвикателството за тренировка винаги изхожда от по-висшестоящия, тъй като той поема отговорност и определя правилата.

9. Дисциплината по време на тренировка е гарант за правилното протичане на тренировъчния процес, за изграждане на боен дух и предпазване от наранявания. Пълната концентрация на вниманието и усилията по време на тренировка спомагат правилното усвояване на техниката и изграждане на боен дух.

10. Занятията в Да Дао са групови. Всеки практикуващ изпитва радост за успехите на останалите в групата и всеки инструктор се гордее с учениците си. Това е резултат от поетата отговорност да се практикува или преподава Да Дао.

11. Всеки практикуващ се стреми не само да утвърждава индивидуалността си и да бъде лоялен в отношенията си към другите, но и да поема отговорност за действията на групата. Също така групата гарантира за действията на всеки един неин член.

12. Когато влиза в тренировъчната зала, практикуващият оставя ежедневните си проблеми, концентрира се и постига състояние на боеготовност.

13. В Да Дао старшите се отнасят помежду си с уважение, каквото изискват от подчинените си.

14. В Да Дао инструкторът дава личен пример на учениците си и с това ги стимулира за работа.

15. Подронването на авторитета на инструктора, школата и бойното изкуство е недопустимо и при отправено предизвикателство всеки практикуващ Да Дао с готовност ще защити честта им.

16. В Да Дао тренировъчната зала се тренира само и единствено Да Дао. Не се допускат успоредни тренировки с други спортове и бойни изкуства или на самостоятелно трениращи. Практикувалите други бойни изкуства, които в момента тренират Да Дао, са длъжни да спазват Да Дао Етикецията и да се придържат стриктно към преподаваната техника. Забранено е практикуващите Да Дао да участват успоредно в тренировки на други бойни изкуства.

17. Забранено е изнасянето на вътрешна информация относно:

- структура, численост и състояние на школата;

- тренировъчна форма на отделни състезатели;

- тренировъчни методи, техники и прийоми;

- отношения между членовете на клуба;

- предстоящи мероприятия и т.н.

18. Практикуващите Да Дао не трябва да участват, подпомагат или допускат да бъдат въвличани в извършването на престъпна или друга противозаконна дейност.

19. Поведението на практикуващите извън тренировъчната зала  трябва да бъде изрядно – това изгражда репутацията на Да Дао.

20. Ако на практикуващия се наложи да взема решения, отнасящи се до бойното изкуство, отговорът на които не може да открие в Да Дао Етикецията и Правилата за поведение в Да Дао или книгите за Да Дао, желателно е да се допита до инструктора си. Ако няма възможност за това, трябва да действа така, както инструкторът би одобрил.